MEDICAL Expo שמחה להודיע הכנס לאתיקה של מחקרים קליניים.
הכנס יתקיים ב-28 בספטמבר 2016 במלון דן אכדיה הרצליה בין השעות 08:30-15:00.

ההקפדה בנושאי אתיקה מהווה תנאי בסיסי בעת עריכת מחקרים קליניים. בשנת  1964 נקבעו לראשונה כללי אתיקה למחקר רפואי בהשתתפות בני אדם, במסגרת הצהרת הלסינקי, שגובש על ידי  ההסתדרות הרפואית העולמית. ישראל אימצה את הצהרת הלסינקי בראשית שנות ה-80.

כללי האתיקה מתייחסים לאישור התרופה המשתתפת בניסוי, אישור המשתתפים, אופן עריכת המחקר ואופן ניתוח תוצאותיו, ופרסומן.

בכנס זה נבחן את נושא האתיקה מכמה היבטים:

  • מרשם למשבר: אמת ושקר במחקר הפרמצבטי
  • השימוש ב-Placebo בניסויים קליניים
  • חברות התרופות, רופאים ומה שביניהם, לאור הקוד האתי החדש
  • יחסי הגומלין בין התעשייה הפרמצבטית לבין הרופאים ומוסדות המחקר
  • מחקרים גנטיים בבני האדם  - מניסיון הוועדה העליונה לניסויים רפואיים בבני האדם


בין המרצים אשר ייקחו חלק בכנס זה:

פרופ' אבינועם רכס, ד"ר קתרין אלה, ד"ר שמואל וולפמן, פרופ' צבי בורוכוביץ, נציג פארמה ישראל


נשמח לראותכם.


יו"ר הכנס:

פרופ' אבינועם רכס,
פרופ' (אמריטוס) בנוירולוגיה, המרכז הרפואי הדסה, ירושלים ויו"ר בית הדין של ההסתדרות הרפואית