MEDICAL Expo שמחה להודיע על כנס העדכונים לאסתמה ומחלות ריאה לרופאי הקהילה.

למרות החידושים שחלו בעשור האחרון בתחום הטיפול במחלות ריאה, באלרגיה ובאסתמה שיעור החולים לא רק שאיננו פוחת, אלא אף עולה. ההתקדמות בהבנת המנגנונים הגורמים להתפתחות מחלות אלו, ביניהם היגיינה סביבתית, זיהומים, אלרגנים כגון קרדית אבק הבית, צמחים, בעלי חיים ואף הגורם התורשתי הובילה אמנם לפיתוח טכנולוגיות מתקדמות - אולם יש צורך בהמשך מחקר אינטנסיבי, פיתוח דרכי מתן נסבלות של תרופות, התאמת הטיפול המיטבי לחולה ובמקביל – נקיטת דרכי מניעה אפשריות.

בכנס יוצגו עדכונים בטיפול, תוך התמקדות במסגרת הטיפול בקהילה.

בין הנושאים אשר יוצגו בכנס:

  •  השינויים החשובים בהנחיות האסתמה העולמיות בנוגע לטיפול קבוע מניעתי
  •  סקירת סרטן ריאה
  • חשיבות הטיפול המשולב בשיטת MART בחולה האסטתמה
  • אסתמה בקהילה - חשיבות הזיהוי של החולה האטופי   
  • אסתמה - לחשב שליטה מחדש

 

 יו"ר הכנס:
פרופ' אורן פרוכטר, מנהל מחלקת ריאות וטיפול נמרץ נשימתי, המרכז הרפואי ע"ש וולפסון, חולון